Szukaj
Zegar
Kalkulator
Odwiedziło nas:
Dzisiaj2
Wczoraj5
Tydzień11
Miesiąc53
Wszystkie9063
Start > Słownik podatnika

PostHeaderIcon Słowniczek podatkowy

Amortyzacja - to wpisywanie na raty wydatku inwestycyjnego firmy w koszty. Wysokość rocznych stawek amortyzacyjnych określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stawki określone są procentowo. Drogie maszyny, urządzenia czy budowle firmy wrzucają w koszty (amortyzują) przez wiele lat. 20-proc. stawka amortyzacji oznacza, że firma wrzuca w koszty swój wydatek inwestycyjny przez pięć lat po 20 proc. rocznie.

 

Darowizna - zgodnie z kodeksem cywilnym "przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku". I dalej: "Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione". A co, jeśli darczyńca zażąda zwrotu darowizny? Może to zrobić, jeśli "obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności". Wtedy jednak podatek zapłacony od takiej darowizny przepadnie, fiskus go nie zwróci.Dochód - to różnica pomiędzy kwotami przychodów i kosztów. Dochód podlega opodatkowaniu. Im kosztów jest więcej, tym dochód jest mniejszy. Wyższe koszty przekładają się więc na niższy podatek. To dlatego część firm sztucznie pompuje koszty. Dzięki temu mniej oddają fiskusowi.

 

Dochody kapitałowe - to dochody z inwestycji na giełdzie, w obligacje czy lokaty bankowe. Takie dochody są opodatkowane zarówno wtedy, gdy podatnik inwestuje (np. w akcje) samodzielnie, jak też gdy robi to za pośrednictwem np. funduszy inwestycyjnych. Stawka podatku to 19 proc.

 

Dochodem kapitałowym są też odsetki od oszczędności zgromadzonych w bankach

 

Koszty - to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. Składają się na nie m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą do kosztów zaliczają m.in. wydatki inwestycyjne, np. na zakup maszyn i urządzeń. Kwoty kosztów odpisuje się od przychodu. To, co z tego odpisywania zostaje, to dochód.

 

Kwota dochodu wolnego od podatku - ściślej, kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku. W 2009 r. (w 2010 r. zresztą też) ta kwota to 3091 zł. Od dochodu do tej właśnie wysokości nie trzeba płacić podatku. Jeśli ktoś miał w ciągu roku np. 2500 zł dochodu, a pracodawca odciągnął mu od tych pieniędzy zaliczki na podatek, powinien złożyć PIT po to, by te zaliczki odzyskać.

 

Każdy podatnik rozliczający się z fiskusem w oparciu o skalę podatkową ma prawo do uwzględnienia w tym rozliczeniu kwoty dochodu wolnego od opodatkowania.

 

Limity ulg - większość ulg ma limity. Są dwa rodzaje limitów - procentowe i kwotowe.

 

- Od dochodu nie można więc np. odpisać więcej niż 6 proc. rocznego dochodu w ramach ulgi za darowizny.

- Od podatku nie można natomiast odliczyć więcej niż 1112,04 zł (taki limit obowiązywał w 2009 r., identyczny jest też w 2010 r.).

 

Z reguły ulgi mają limity górne, ale np. w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych od dochodu odliczać można nadwyżkę wydatków na leki ponad kwotę 100 zł miesięcznie. Można mówić o dolnym limicie ulgi. O ile górnych limitów nie można przekraczać, o tyle dolny przekroczyć trzeba.


Próg podatkowy - kwota, po której przekroczeniu nasz dochód wpada spod opodatkowania

 

niższą stawką pod opodatkowanie stawką wyższą. W 2009 i 2010 r. w skali podatkowej jest tylko jeden próg podatkowy - 85 528 zł. Po przekroczeniu progu dochód wpada spod stawki 18-proc. pod stawkę 32-proc.

 

Przychód - to, mówiąc w uproszczeniu, wszystkie pieniądze, które zarabiamy lub otrzymujemy. Źródłami przychodów mogą być m.in.: umowa o pracę, działalność gospodarcza, najem, dzierżawa, kapitały pieniężne, prawa majątkowe, sprzedaż nieruchomości... Większość przychodów, niestety, podlega opodatkowaniu.

 

Skala podatkowa - to tabelka, na której podstawie wyliczamy nasze podatki. W skali zapisano stawki podatkowe (18 i 32 proc.), oddzielający je próg podatkowy (85 528 zł) i tzw. odpowiednik podatkowy kwoty dochodu wolnego od podatku (18 proc. od kwoty dochodu wolnego od podatku, czyli 556,02 zł).


Składki na ubezpieczenia społeczne - to składki, które od naszych pensji odprowadzamy do ZUS, m.in. na ubezpieczenie emerytalne. W imieniu pracowników składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzają co miesiąc pracodawcy. Zapłacone w ciągu roku składki można i należy potem odliczyć w zeznaniu rocznym (jeśli podatnika rozlicza pracodawca, to on uwzględnia składki w tym rozliczeniu) - uwaga! - od dochodu.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne - to składka, która trafia do NFZ. W imieniu pracowników w ciągu roku odprowadzają ją co miesiąc ich pracodawcy. Zapłaconą w ciągu roku składkę można i należy potem odliczyć w zeznaniu rocznym (jeśli podatnika rozlicza jego pracodawca, to on uwzględnia składkę w tym rozliczeniu) - uwaga! - od podatku.

 

Uwaga! Odliczeniu nie podlega cała zapłacona składka (9 proc. podstawy jej wymiaru), ale tylko 7,75 proc. O tym, jaką kwotę składki za dany rok podatnik może odliczyć, informuje go jego pracodawca bądź ZUS (w specjalnych formularzach PIT-11 i PIT-40A).

 

Spadek - wszystkie prawa i obowiązki należące do spadkodawcy w momencie jego śmierci, które przechodzą na jego następców prawnych, czyli spadkobierców, w drodze dziedziczenia. Do spadku wchodzą wszystkie składniki majątku, wszelkie prawa, ale również wszelkie zobowiązania (na przykład długi z tytułu kredytu). Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa go z chwilą otwarcia spadku. Spadek można przyjąć w sposób prosty, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, bądź z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem tej odpowiedzialności. Spadek można też odrzucić.

 

Strata - powstaje wtedy, gdy koszty są wyższe od przychodu. Np. w sytuacji, gdy podatnik kupi akcje na giełdzie po cenie wyższej od tej, za jaką uda mu się potem je sprzedać. Wysokość obniżenia w poszczególnych latach nie może jednak przekroczyć 50 proc. kwoty straty. Po upływie pięciu lat nieodliczona strata przepada.

Ulgi podatkowe - to odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania dochodów.

Mamy dwie kategorie ulg:

- odpisywane od dochodu (m.in. za darowizny i internet)

- oraz odpisywane od podatku (np. na dzieci).